Pengumuman

12/09/17

INFO TURNAMENT

-1. Indonesia :​ Turnamen poker 12.5 Jutadimulai pukul 1 Siang WIB, masuk ke lobby dan

pilih menu kompetisi. Ayo gabung sekarang!!

2. English :​ 12.5Million Poker Tournament! JOIN NOW! Starts at 1PM and one more at

4PM GMT+7, CLICK on your TOURNAMENT Tab to see.

3. Thailand :​ ทัวร์นาเมนท์12.5 ลา้นชิฟ เริ่มข้ึนแลว้ มาร่วมสนุกเลยตอนน้ี! เริ่มแขง่ ขันเวลา บา่ ยโมง

และมีรอบแขง่ ขันอีกครัง้เวลา 4 โมงเยน็ GMT+7 คล๊ิกท่ีแถบทัวร์นาเมนท์

4. Vietnam :​ 12.5 Triệu Cho Đấu Trường! THAM GIA NGAY! Bắt đầu vào lúc 1PM và 4PM

GMT+7, Bấm chọn ĐẤU TRƯỜNG để xem

5. Korea :​ 12,500,000 상금의 토너먼트! 지금 참가하세요! 매일 오후 1시와 4시에 시작!

(한국시간 오후 3시, 6시) 토너먼트 탭을 클릭하시면 확인 할 수 있습니다.